Vår miljö- & kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Innebär att:
 • Kundens behov, både uttalade och underförstådda, är rätt kvalitet.
 • Rätt kvalitet är viktigt för alla.
 • Allas erfarenheter och kunskaper används för att nå rätt kvalitet.
 • Lönsamhet uppnås genom att göra rätt första gången.
 • Vi ska ständigt förbättra och effektivisera vårt kvalitetssystem.

Miljöpolicy


N E Widerström Schakt ska arbeta med långsiktiga miljömål, vilka är tydligt mätbara. N E Widerström Schakt ska kontinuerligt kontrollera det egna miljöarbetet för att minska företagets miljöpåverkan. Detta både för att efterleva de lagar och förordningar som gäller och i vår egen strävan att bli bättre. N E Widerström Schakt arbetar ständigt med att utveckla kunskapen inom företaget för det egna miljöarbetet och aktivt deltaga i samhällsdebatten inom miljöområdet. Samtliga anställda ska stödjas, uppmuntras och utbildas att ta aktiv del av miljöarbetet. Leverantörer och samarbetspartners, som N E Widerström schakt anlitar, väljs även de med utgångspunkt för att miljövänligt alternativ.

Miljö & Metod

 • Väljer arbetsmetoder ur ett miljövänligt perspektiv.
 • Väljer material, för att miljöpåverkan skall minimeras.
 • Arbetar för att källsortering och återvinning av avfall vidareutvecklas.
 • Sträva att välja det minst miljöpåverkande transportsättet.
 • Säkra vårt miljöarbete i ett miljöstyrningssystem motsvarande ISO 14000
 • Väljer arbetsmetoder ur ett miljövänligt perspektiv.
 • Väljer material för att miljöpåverkan ska minimeras.
 • Arbetar för att källsortering och återvinning av avfall vidarutvecklas.